Tuesday, November 11, 2008

I wear a WHITE poppy.
http://www.ppu.org.uk/poppy/